Castellano   ||   Català

C O B E R T E S    -    F A Ç A N E S

I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

  • SOLUCIONES
Coberta metàl·lica 
SIMPLE


La coberta simple està formada per perfils de xapa d’acer, d’acabat prelacat o galvanitzat, fixats a l'entramat de les corretges mitjançant cargols autorroscants amb la seva corresponent volandera d’estanquitat. El tipus de xapa seleccionada, de gruix variable, ha de garantir una resistència mecànica òptima.


Amb la finalitat d’aconseguir una coberta totalment estanca, s’ha d’ajustar un pendent mínim i portar a terme juntes de segellat especials en zones específiques de la coberta.