Castellano   ||   Català

C O B E R T E S    -    F A Ç A N E S

I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

  • SOLUCIONS
Façana metàl·lica 
SIMPLE


La façana simple està formada per perfils de xapa d’acer, fixats a l’estructura o a les corretges de façana mitjançant cargols autorroscants amb la seva corresponent volandera d’estanquitat. El sistema d’instal·lació pot ser vertical o horitzontal.


Sovint es pot optar per col·locar un aïllament, de tipus i gruix en funció de les necessitats, en la part interior per tal de reforçar la façana.