Castellano   ||   Català

C O B E R T E S    -    F A Ç A N E S

I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

  • SOLUCIONS

IL·LUMINACIÓ 


En la edificació industrial, es poden trobar diferents productes per a la il·luminació natural, alguns dels quals són comuns en cobertes i façanes.

  • Polièster: làmines de fibra de vidre impregnades amb resina de polièster i protegides per les dues cares. Les plaques de polièster es fabriquen amb diferent forma per poder adaptar-se al model metàl·lic concret i s’apliquen com a lluernari en tancaments de coberta o façana, ja sigui xapa d’acer o panell. El color de la placa permet adaptar la transparència en funció de les necessitats. Garanteix una bona resistència mecànica en front a condicions climàtiques.
  • Acrílic: laminat termoplàstic fabricat amb resina acrílica en la seva totalitat, augmentant la seva vida útil en front a altres laminats i proporcionant una gran resistència al impacte i alta difusió de lluminositat. La seva aplicació i fabricació en diferents tipus de perfils són les mateixes que les plaques de polièster.
  • Policarbonat: les plaques de policarbonat posseeixen la major resistència al impacte, sent el policarbonat cel·lular i el policarbonat compacte les solucions més utilitzades. Es tracta d’un material lleuger, flexible, de grans prestacions funcionals i estètiques, idoni per a tancaments translúcids, lluernaris en tancaments de cobertes i façanes, marquesines, etc, i considerat una excel·lent alternativa en front al vidre. Garanteix un alt aïllament tèrmic i presenta un elevat índex de transmissió lluminosa.
  • Metacrilat: material d’alta transparència utilitzat (a més del policarbonat) en la fabricació de cúpules de claraboies. Es tracta d’un sistema eficaç que garanteix l’estanquitat i permet la dispersió lumínica. La claraboia està composta d’un sòcol metàl·lic o de polièster, depenent de la solució del tancament, que serveix de recolzament a la cúpula, de forma piramidal o ovoïdal i habitualment en color òpal o transparent. Per a condicions atmosfèriques agressives, es col·loca una claraboia bivalva per a reforçar l’aïllament i evitar la condensació.