Castellano   ||   Català

C O B E R T E S    -    F A Ç A N E S

I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

 • SOLUCIONS

Què 
fem

R E V E S T I M E N T


Proporcionem assessorament, solucions documentades, recomanacions addicionals i execució a l’obra, principalment de cobertes i façanes metàl·liques.


Realitzem el muntatge final amb el nostre propi equip d’instal·ladors, especialistes en membranes impermeabilitzants, perfils i panells de diferent composició i acabat. A més de:

 • Fals sostre
 • Solucions acústiques
 • Fusteria exterior de perfils d’acer
 • Forjats col·laborant
 • Sistemes d’il·luminació i/o ventilació
 • Instal·lació de mòduls fotovoltaics en coberta

R E H A B I L I T A C I Ó


Desenvolupem un estudi sobre les diferents patologies de l’envolupant amb la finalitat de cobrir totes les necessitats del client.

 • Tractaments tèrmics i/o acústics
 • Millora lumínica
 • Solucions de ventilació
 • Evacuació de pluvials

M A N T E N I M E N T


Efectuem una anàlisis prèvia de l’estat de l’envolupant per comprovar les deficiències o danys ocasionats i procedim a realitzar les intervencions necessàries per garantir un bon estat de la coberta i/o façana.

 • Neteja de la coberta i/o façana
 • Reparació de danys
 • Supressió de filtracions i condensacions