Castellano   ||   Catalŕ

C O B E R T E S    -    F A Ç A N E S

I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

  • SOLUCIONS

VENTILACIÓ 


La ventilació és un dels elements essencials a l’entorn industrial com a medi de control de la temperatura i contaminants.

  • Ventilació estŕtica: es basa en l’entrada d’aire fresc a través de lames, ubicades en cotes baixes i sortida d’aire en cotes altes mitjançant airejadors estŕtics, que aprofiten la força del vent i les diferčncies de temperatura per a actuar amb eficŕcia i evitar l’acumulació de calor. La seva instal·lació es senzilla, independentment de la morfologia de la coberta, i el seu manteniment mínim. La ubicació dels ventiladors pot ser individual o lineal, situant-se en aquest últim cas a la zona del carener.
  • Ventilació dinŕmica: a diferčncia dels sistemes de ventilació estŕtica, no depčn del vent exterior, ja que funciona a voluntat i la seva ventilació es veu reforçada mitjançant motors. Amb aquest sistema s’aconsegueix una bona gestió de l’ambient, ja que el seu funcionament es independent.
  • Exutoris: sistema que permet, a més de la ventilació diŕria, evacuar rŕpidament el fum generat en cas d’incendi. Estan dissenyats per mantenir el fum per sobre del nivell de trŕnsit personal. Es poden accionar manualment o automŕticament i, en general, la seva instal·lació consisteix en ubicar ventiladors de lames en coberta.